Algemene voorwaarden

[et_pb_section fb_built=”1″ theme_builder_area=”post_content” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” background_color=”#d4ddd1″ hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_row _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][et_pb_column _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Algemene voorwaarden

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ theme_builder_area=”post_content” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” type=”4_4″ theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

  1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter gebruikt en hebben de volgende betekenis: a. Visser Marketing: de onderneming die deze Algemene Voorwaarden hanteert voor haar dienstverlening; b. Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die gebruikmaakt van de diensten van Visser Marketing; c. Diensten: de dienstverlening die Visser Marketing aanbiedt, zoals beschreven in offertes, overeenkomsten of andere documenten.
  2. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Visser Marketing. Door gebruik te maken van de diensten van Visser Marketing, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.
  3. Offertes en Overeenkomsten a. Alle offertes van Visser Marketing zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. b. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Klant, dan wel door het feitelijke gebruik van de diensten door de Klant.
  4. Uitvoering van de Diensten a. Visser Marketing zal zich naar beste vermogen inspannen om de diensten naar behoren uit te voeren. b. Visser Marketing behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden, indien dit naar het oordeel van Visser Marketing wenselijk is.
  5. Betaling a. De Klant zal de facturen van Visser Marketing binnen de overeengekomen termijn en op de daarvoor aangewezen wijze betalen. b. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Visser Marketing gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
  6. Aansprakelijkheid a. Visser Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant. b. Visser Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
  7. Intellectueel Eigendom a. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Visser Marketing verstrekte materialen, rapporten, adviezen en andere documenten liggen bij Visser Marketing of haar licentiegevers. b. Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visser Marketing deze materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken, of aan derden ter beschikking te stellen.
  8. Overmacht a. Visser Marketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stakingen, ziekte van personeel, brand, natuurrampen, overheidsmaatregelen, storingen in telecommunicatie, en andere omstandigheden buiten de invloed sfeer van Visser Marketing.
  9. Geschillen a. Op alle rechtsverhoudingen tussen Visser Marketing en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. b. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Visser Marketing is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  10. Wijzigingen Visser Marketing behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn voor nieuwe overeenkomsten en diensten na de bekendmaking ervan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30/7/2023.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Scroll naar boven